“Bij Ester Gelsing Kinderopvang

                vindt ieder talent zijn plek”

Samen naar Kindcentrum Het Timpaan in tijden van Corona

Samen naar Kindcentrum Het Timpaan in tijden van Corona

Het is een lastige tijd m.b.t. de continuïteit van het lesgeven en het bieden van opvang. Het coronavirus steekt weer meer de kop op en bij ziekteverschijnselen zullen leerkrachten en pm-ers getest moeten worden. Dit brengt niet alleen voor de betrokken leerkracht/ pm-er spanning met zich mee maar ook binnen het Kindcentrum, voor wat betreft het regelen van de noodzakelijke vervanging.

Het vernieuwde protocol heeft als doel alle praktische zaken nogmaals op een rij te zetten, zodat we nog steeds, op een verantwoorde manier, in het gebouw “Coronaproof” onderwijs en opvang kunnen verzorgen aan alle kinderen. We streven uiteraard naar een zo veilig en hygiënisch mogelijke werk-, leer en speelomgeving voor kinderen en medewerkers waarbij de richtlijnen van het RIVM bij onze aanpak leidend zijn en eveneens de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 als duidelijke leidraad geldt bij Corona gerelateerde klachten.

Gezondheid/ Hygiëne

Voor de gezondheid van kinderen en medewerkers is het belangrijk dat ze allemaal zo min mogelijk worden blootgesteld aan risico’s. Iedereen wast regelmatig zijn/ haar handen in overeenstemming met de richtlijn frequent, met water en zeep.

  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Gebruik papieren (zak)doekjes.
  • Niet aan je gezicht zitten.

Hierbij het verzoek om bij (Corona gerelateerde) klachten bij een kind nauwlettend de beslisboom van 0 t/m groep 8 te raadplegen, deze staat op de site vermeld.

Krijgt een kind gedurende de dag binnen het Kindcentrum koorts en zijn er binnen dit gezin nog meer kinderen aanwezig, dan zullen alle kinderen het Kindcentrum moeten verlaten.

Richtlijnen

Richtlijnen (0-4 jarigen)

-Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Tussen personeel en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Personeelsleden houden 1,5 meter afstand van elkaar.

-Kinderen worden door één ouder/ verzorger gebracht.

-Kinderen wassen bij binnenkomst eerst hun handen, bij te kleine kinderen worden de handen door een pm-er schoongemaakt/ gedesinfecteerd.

Richtlijnen (4-13 jarigen)

-Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Tussen personeel en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

-Personeelsleden houden 1,5 meter afstand van elkaar.

-Kinderen komen zonder ouders naar binnen.

-In het gebouw lopen we in de gangen en op de trap aan de rechterkant om botsingen te voorkomen.

– Bij binnenkomst wassen kinderen eerst hun handen. Dit herhalen ze na een toiletgang en pauzes. De handen worden gedroogd met papieren handdoekjes. 

-Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de buitenschoolse opvang.

-Kinderen die thuis zitten volgen, wanneer hun gezondheid dat toelaat, onderwijs op afstand. 

Brengen/ ophalen

We willen u nogmaals vragen de 1,5 meterregel rondom het Kindcentrum te respecteren en optimaal te handhaven. Juist op momenten waarop u aandacht heeft voor uw kind bestaat de kans dat er onoplettendheid optreed in desbetreffende omgeving.

Kinderopvang/ peuterspelgroep

-Kinderen worden gebracht door één ouder.

-Kinderen hebben een tas (voorzien van naam) waarin hun persoonlijke spullen zitten, deze wordt door de pm-er aangepakt en evt. uitgepakt.

-Breng- en ophaalmomenten zo kort mogelijk houden. Informatie over een kind tot 1 jaar kan via het overdrachtsschrift. Relevante informatie voor kinderen van 1 tot 4 jaar graag kort en bondig, indien gewenst kan er telefonisch contact opgenomen worden om een noodzakelijke toelichting te geven.

-Ouders van de kinderopvang (0-2) en peuterspelgroep (2-4) gaan bij het brengen en ophalen van hun kind via de hoofdingang naar binnen (i.v.m. het weer). De looproute wordt aangegeven middels schotten. De overdracht vindt middels een tafel bij de openingsdeur plaats, waardoor de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Spelen de kinderen tijdens het ophaalmoment buiten dan vindt de overdracht bij het poortje plaats. LET OP: neem ook hierbij de 1,5 meterregel tot de andere ouder/ verzorger in acht, als u nog niet bij de openingsdeur terecht kunt en houdt de doorloop bij de hoofdingang vrij voor medewerkers en naar schoolgaande kinderen.

-Als u een kind bij de kinderopvang en peuterspelgroep moet brengen, dan brengt u beide kinderen bij de openingsdeur, daar wordt voor beide kinderen de overdracht gedaan door desbetreffende pm-er. Na de overdracht verlaat de ouder het Kindcentrum direct via de hoofdingang.

Voorschoolse opvang / buitenschoolse opvang

-Deze opvang vindt plaats in het Atrium.

-Kinderen voor de voorschoolse opvang gaan zelfstandig naar binnen en worden bij de ingang van het Atrium opgevangen. Lukt dit echt niet dan kan één ouder mee naar binnen tot bij het keukenblok. De kinderen van groep 1 en 2 worden naar de klas gebracht, de rest gaat zelfstandig. De pm-er loopt langs de klassen en controleert of de kinderen in de klas zijn.

-Kinderen komen na schooltijd zelfstandig naar de buitenschoolse opvang.

-De kinderen worden aan het einde van de dag buiten opgehaald door één ouder. Is het echter slecht weer dan staat er een pm-er bij de hoofdingang van het Kindcentrum.

-Ouders gaan na het ophalen van hun kind direct van het terrein en clusteren niet bij elkaar.

Groep 1 en 2

Kinderen worden gebracht op het plein van het Kindcentrum. Het kind loopt zelf naar binnen. Heeft uw kind veel moeite met afscheid nemen dan kunt u uw kind via de hoofdingang naar binnen begeleiden en afscheid nemen in het Atrium. Daar worden de kinderen opgevangen door een medewerker en naar de groep gebracht. Jonge kinderen kunnen ook door oudere broertjes en zusjes worden gebracht naar de groep. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden via de voorzijde op het plein opgewacht door de ouders. Op de ramen kunt u zien waar de leerkracht met de kinderen gaat staan. U kunt via de dichtstbijzijnde poort het plein verlaten. Alle poorten zijn open.

Groep 3 t/m 8

Kinderen gaan zoveel mogelijk op de fiets of lopend alleen naar school. De kinderen worden vóór het plein afgezet en lopen alleen naar binnen. Ouder(s)/ verzorger(s) komen niet op het plein en in het gebouw, u wordt verzocht niet bij het hek te blijven staan kijken/ wachten zodat de doorloop vrij blijft en de vervoersbewegingen rond de school soepel verlopen en de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd.

Op het voetpad tussen het Kindcentrum en het Raadhuis(plein) staan géén ouder(s)/ verzorger(s) te wachten. Dit pad blijft vrij voor de doorloop. We houden rechts op dit pad om botsingen te voorkomen. De kinderen van de groepen 3 komen via de zijdeur aan de kant van het Raadhuis naar buiten. De ouders/ verzorgers wachten op het Raadhuisplein. De leerkracht komt met de kinderen naar het plein om de kinderen over te dragen.

Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind dan kunt u een bericht sturen via het ouderportaal, betreft het de pm-er van uw kind dan kunt u telefonisch contact met het Kindcentrum opnemen.

Voortgangsgesprekken verlopen op school digitaal (via Teams). Ouders van school worden hiervoor door de leerkracht per e-mail uitgenodigd. Bij de opvang vinden de intake- en OVM gesprekken met desbetreffende pm-er telefonisch plaats.

Veilige rondleiding

Ook in deze tijd willen wij graag tijd maken voor een aangepaste rondleiding om toch even sfeer te kunnen proeven binnen Kindcentrum Het Timpaan, we volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Vriendelijk verzoek om deze rondleiding alleen (dus één ouder) en zonder kinderen te komen doen. Bij binnenkomst graag eerst het registratieformulier tekenen.

Op deze manier proberen we als één team samen Corona onder controle te houden!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Safety first!

September 2020

Kindcentrum Het Timpaan