“Bij ons vindt ieder talent zijn plek”

Team

Wil een kind zich geborgen voelen, dan moet het zich gekend weten. Dat kan alleen als het kind opgevangen wordt door medewerkers die het kind kennen daarom werken wij met een vast team van medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Andersom is het ook van belang dat het kind de medewerkers kent, dat het bekende gezichten zijn waarvan hij weet dat hij ze kan vertrouwen.

Pedagogisch Beleidsmedwerker / Coach

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Onderdeel van deze wet is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach.

De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach draagt bij aan de kwaliteit van de opvang en heeft twee belangrijke taken. Ze houdt zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coacht ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching. De wettelijk minimaal verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerker/ coach dat binnen de gehele organisatie moet worden ingezet, zijn berekend en uitgewerkt in een opleidingsplan.

Oudercommissie

De oudercommissie van Talent Kinderopvang heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de oudercommissie door mee te denken en te adviseren over het beleid en kwaliteit van de opvang. Enerzijds kan dit via het gevraagd of ongevraagd adviesrecht zoals dat in de wet kinderopvang is vastgelegd. Anderzijds is de oudercommissie een klankbord voor Talent Kinderopvang over allerhande zaken. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.

Er is één oudercommissie waarin ouders/verzorgers zitting hebben genomen vanuit meerdere opvangsoorten. Iedere opvangsoort is vertegenwoordigd door minimaal 2 ouders/verzorgers. In het reglement oudercommissie zijn zaken vastgesteld als, vergaderfrequentie, adviesrecht, stemmen etc.

Wil je meer weten en/ of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen, mailen kan via het volgende e-mailadres: ocestergelsing@gmail.com

Samenwerkingspartners

Werken aan een goede kinderopvang doen we samen. De belangrijkste samenwerkingspartner bent u als ouders/ verzorgers. Daarnaast kan het zijn dat u als ouder/ verzorger of wij als pedagogisch medewerker vragen hebben waarbij advies van externe partners waardevol kan zijn. Er zijn verschillende organisaties (consultatiebureau, logopedist, buurtcoach etc.), die extra ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met vragen over opvoeding, ontwikkelingsachterstanden en/of gedragsproblemen. Iedere organisatie brengt zijn deskundigheid mee waardoor er breed naar het kind wordt gekeken. Wat heeft het kind nodig en hoe kunnen we dit organiseren? Een goede samenwerking heeft een toegevoegde waarde voor elk kind in zijn ontwikkeling.

De voordelen van samenwerken zijn:
-Een bredere deskundigheid, waarmee wij elkaar versterken.
-Een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind.
-Laagdrempeligheid in het vinden van elkaar.

Werken bij

In verband met uitbreiding van ons team hebben wij een aantal vacatures.

Bekijk snel de vacatures via onderstaande button en stuur jouw sollicitatiebrief inclusief CV naar: e.gelsing@talentkinderopvang.nl

Stagiaires

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vinden we het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van toekomstig pedagogisch medewerkers. We bieden studenten graag de mogelijkheid om hun opgedane theoretische kennis in de praktijk uit te voeren, onder constant toezicht van onze vaste pedagogisch medewerkers. De stagiaires worden als extra ondersteuning (boventallig) op de groep geplaatst, de eindverantwoordelijkheid van de uitvoerende activiteiten ligt altijd bij de stagebegeleider. Tevens onderhoudt de stagebegeleider contact met de schoolopleider en school.