“Bij ons vindt ieder talent zijn plek”

Visie

Ieder kind is uniek, heeft eigen wensen en mogelijkheden. Elk kind heeft recht op respect voor dit eigene en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften.

Een kind heeft behoefte aan veiligheid, zodat het zelfvertrouwen ontwikkelt en nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen.

Dat betekent dat wij gelijke ontwikkelingskansen willen creëren. Wij werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in opvang, ontwikkeling en onderwijs.

Wij willen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om op alle ontwikkelingsgebieden hun talenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving onder het motto:

“Bij ons vindt ieder talent zijn plek!”

Doelstellingen

Om verantwoorde kinderopvang te bieden, alsmede de kwaliteit binnen Talent Kinderopvang te waarborgen en duidelijk te maken hoe wij de opvang vormgeven en ontwikkelen, is een pedagogisch beleidsplan onmisbaar. De professionalisering van de kinderopvang vinden wij van groot belang.

Binnen de kinderopvang werken wij aan de onderstaande pedagogische basisdoelen

Wij stellen ons ten doel en zijn verantwoordelijk voor:

  1. Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan kinderen.
  2. Kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  3. Kinderen gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  4. Kinderen de kans bieden om zich normen en waarden, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken.

Werkwijze

Op al onze locaties werken wij met de VVE methode Startblokken van Basisontwikkeling. Binnen Startblokken draait het allemaal om spel. Startblokken is een methode die uitgaat van een grote betrokkenheid van kinderen bij activiteiten. Het sociaal emotionele welbevinden vormt hiervoor de basis. Wanneer kinderen zich emotioneel vrij voelen kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Voor jonge kinderen biedt spel binnen interessante thema’s, optimale mogelijkheden voor ontwikkeling. Ontwikkeling van spel gaat samen met ontwikkeling van taal, denken, sociaal gedrag en persoonlijke competenties. Veel aandacht gaat dan ook uit naar een rijke speelomgeving en spelactiviteiten, zoals bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel, constructief spel en naar activiteiten met verhalen, boeken en teksten.

Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is het niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Uit het volgen van de ontwikkeling kan blijken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft om de ontwikkeling verder te stimuleren. Wanneer hiervan sprake is kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar in aanmerking komen voor een gesubsidieerde VVE plaats. Om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde VVE plaats moet een kind voldoen aan enkele criteria die zijn opgesteld door de gemeente. Voldoet een kind aan deze criteria en is het kind twee ochtenden aanwezig binnen de peuteropvang, wordt het kind een gratis derde en vierde dagdeel aangeboden.

Binnen de peuterspelgroep van Kindcentrum Het Timpaan is hiervoor de mogelijkheid. Het doel is om door middel van twee extra dagdelen de peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool.

Mentorschap

Om een doorgaande lijn in ontwikkeling en onderwijs te realiseren is het van belang kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Door het volgen van de ontwikkeling van het kind (0-4 jaar) kunnen pedagogisch medewerkers beter aansluiten op de individuele behoeften van een kind. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De inzet van mentorschap maakt dat bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en/of eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd.

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor houdt het intakegesprek is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en welbevinden van het kind (naast de breng- en haalmomenten)  te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt van het kind.

OVM

De mentor maakt gebruik van het OntwikkelingsVolgModel (OVM); een digitaal signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één, waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. In het OVM worden voor elke leeftijdsgroep ontwikkelingsgebieden onderscheiden, die zijn uitgewerkt in ontwikkelingslijnen. Bij elke ontwikkelingslijn zijn er observatiepunten om het ontwikkelingsverloop in kaart te brengen.

 We observeren de kinderen op de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • De basale ontwikkeling
  • De taalontwikkeling
  • De spelontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • De reken-/ en denkontwikkeling

Warme overdracht

We vinden het belangrijk dat de informatie over de ontwikkeling van een kind (op de voorschoolse voorziening) overgedragen wordt aan de basisschool, vanwege de doorgaande ontwikkel-/ leerlijn van een kind is het OVM het overdrachtsdocument.

Een warme overdracht naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat is wenselijk om de ontwikkeling van uw kind in een doorgaande lijn te volgen. Tevens willen wij de overstap van uw kind naar de basisschool soepel laten verlopen.

De basisschool leert met desbetreffende gegevens van de opvang het kind snel goed kennen en kan op deze manier direct inspelen op de talenten/ behoeften van het kind.

Indien het kind het aanbod VVE volgt is er een overdracht waarbij de ouders, pedagogisch medewerker, leerkracht en intern begeleider aanwezig is.

Wennen

Bij de start in de kinderopvang, of de overstap naar een nieuwe groep/locatie staat het pedagogisch doel “het bieden van emotionele veiligheid” voorop. Wanneer een kind zich veilig voelt op de groep en bij de pedagogisch medewerker zal het kind zich vertrouwd voelen om op ontdekking te gaan, zijn emoties te tonen en ruimte voelen om zichzelf te mogen zijn. Door een kind een veilige omgeving te bieden kan een kind zich hechten zowel aan de omgeving als aan personen. Zo ontstaat er een hechte relatie. De relatie met de vaste pedagogisch medewerkers van het kind is de basis voor een goede opvang. Het opbouwen van zo’n gehechtheidrelatie gaat niet vanzelf en kost tijd. Gedurende de wenperiode is de rol van de pedagogisch medewerker hierbij erg belangrijk.

Veiligheid en gezondheid

Talent Kinderopvang heeft beleid geschreven over veiligheid en gezondheid.

Voortvloeiend uit dit beleid zijn er een aantal werkinstructies op het gebied van gezondheid, veiligheid en verzorging van kinderen. Deze zijn vastgelegd in verschillende protocollen. De werkinstructies hebben onder andere betrekking op voeding, hygiëne en gezondheid, omgaan met zieke kinderen, het toedienen van medicijnen, veiligheid van accommodatie, materialen en calamiteiten, maar ook meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vierogen principe en de achterwachtregeling. Deze werkinstructies en protocollen zijn op elke locatie aanwezig.